Автомобилни застраховки

Автокаско

Застраховка Автокаско осигурява пълно или частично застрахователно покритие  срещу рисковете пожар, противозаконно отнемане/Кражба/,щети от злоумишлени действия включително и умишлен пожар причинени от трети лица, природни бедствия/буря, проливен дъжд, градушка, и др./ , пътно-транспортни произшествия, щети на паркинг и други, извън изключените в условията на застрахователите събития  водещи до частична повреда или пълна загуба на автомобила.

В пълното застрахователно покритие обикновено се включват следните рискове:

 • Пожар
 • Експлозия
 • Природни бедствия
 • Авария
 • Пътно- транспортно произшествие
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба или грабеж

В зависимост от Вашето желание, може някои от изброените еискове могат да бъдат изключени от покритието на застраховка, както и да се приложи клауза”Самоучастие” с цел намаляване на дължимата застрахователна премия

Изисквания към Автомобиладокументи необходими за сключване на застраховка „Автокаско”

 • Свидетелство за регистрация на Автомобила
 • В случай, че автомобилът е новозакупен – фактура за закупуването му
 • Талон за технически преглед доказващ изправността на автомобила към дата на сключване на застраховката
 • За ограничаване на риска, изискване на застрахователните компании е автомобилът да бъде снабден с работеща алармена система
 • Попълнено Предложение –Въпросник по образец

Териториална Валидност

Покритието на Застраховка АВТОКАСКО обикновено се предоставя за територията на Р.България. Срещу допълнително заплащане или комбиниране на покритието със задължителна застраховака Гражданска Отговорност на автомобилистите се разширява и за чужбина, обикновенно страните членки на споразумението Зелена Карта. Разширеното териториално покритие обикновено ограничава риска Кражба само в страните членки на ЕС

Във всички случаи, когато се налага пътуване в чужбина препоръчваме да се консултирате с нас или да се провери покритието на полицата съгласно – общите условия неразделна част от застраховката.

Застрахователна сума

Застрахователната сума на автомобила е равна на действителната цена на автомобила към дата на сключване на застраховката.  Определя се по методика на застрахователните компании. В случай, че стойността за която е застрахован автомобила е по-ниска от определената от застрахователят, ще е налице подзастраховане, което ще доведе до изплащане на застрахователни обезщетения в непълен размер.

Цената на застраховката

Факторите, които определят цената на застраховката са:

 • Видът на автомобила
 • Марка
 • Застрахователна Стойност
 • Година на производство
 • История на щети в случай на подновяване на застраховка в същата компания. 
 • Допълнителни отстъпки  предоставяни от застрахователите