Имущество

Индустриален пожар

Покритието по застраховката  Индустриален пожар би могло да се допълни със следните застраховки:

  • Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж;
  • Авария на машини;
  • Прекъсване на дейността.

Кражба чрез взлом и въоръжен грабеж

Застраховката предоставя покритие срещу следните рискове:

кражба чрез взлом, самостоятелно или в комбинация с въоръжен грабеж и/или кражба, извършена чрез използване на техническо средство или по специален начин;

разходи необходими за отстраняване на вреди, причинени на друго имущество при извършване на взломно проникване.

Авария на машини

Застраховката предоставя покритие срещу следните рискове:

  • конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа, дефекти на отливките и материала, лоша изработка на детайлите;
  • недостиг на вода в парни котли и парогенератори, физическа експлозия в парни котли, разкъсване вследствие на центробежни сили и/или умора на материала, отказ на контролни и регулиращи уреди, пренагряване;
  • късо съединение, свръхнапрежение при трансформатори и подстанции, недостатъчна или повредена изолация в електросъоръженията;
  • попадане в среда на агресивни газове и течности.

Прекъсване на дейността

Предмет на застраховане

Загуба на брутна печалба, за периода на възстановяване на дейността но не повече от договорения период на обезщетяване, произтичаща от намаляване на приходите от продажби на продукция/ стоки/ услуги и нарастване на разходите, свързани с дейността.

По договореност, допълнително на обезщетение могат да подлежат и разходите, направени целесъобразно от Застрахования, за наемане на одитори както и разходите за заплати на персонала, нает по трудови договори за определен период от време.

Застрахователно покритие

Финансови загуби, представляващи пряк резултат от пълно или частично прекъсване на стопанската дейност (производство, търговия, услуги и други) вследствие на преки материални вреди върху застрахованото имущество, възникнали в резултат на внезапното и непредвидимо проявление на покрит риск по условията на застраховка „Индустриален пожар”.