Отговорности

Обща гражданска отговорност

Застраховката „Обща гражданска отговорностпокрива отговорността на юридически или физически лица за причинените на трети лица имуществени или неимуществени вреди при осъществяване на стопанската си дейност.

В обхвата на застрахователната защита се включват:

  • Всички суми, които Застрахованият е законово задължен да плати за вредите, причинени от него на трети лица, изразяващи се в телесно увреждане (вкл.смърт, заболяване или загуба на работоспособност) и/или в увреждане или загуба на движими и недвижими вещи;
  • Съдебни разноски по дела срущу Застрахования, във връзка със застрахователни събития покрити от застраховката;
  • Целесъобразно направените от Застрахования разходи за ограничаване на вредите.

По застраховка "Обща гражданска отговорност" се договарят два лимита на отговорност между Застрахователят и Застрахования: Лимит за едно застрахователно събитие и агрегатен лимит.

  • Единичният лимит е максималният размер на обезщетение, което Застрахователят ще изплати за вреди, вследствие на едно застрахователно събитие независимо от броя на увредените лица;
  • Агрегатният лимит е максималната сума, която Застрахователят ще изплати за вреди, възникнали в резултат на всички застрахователни събития през срока на застраховката.

При възникнало застрахователно събитие, отговорността на застрахователя е до размера на лимита, договорен по съответната полица.

Размерът на дължимото застрахователно обезщетение се определя въз основа на:

  • Извънсъдебно споразумение - има действие за Застрахователя , само ако го е одобрил;
  • Влязло в сила съдебно решение (съдебен акт).