Отговорности

Застраховка „ Професионална отговорност”

Застраховките "Професионална отговорност" обединяват видовете имуществена отговорност на различни категории лица, които при осъществяване на своите професионални задължения могат да причинят материални и нематериални вреди на трети лица. Обект на застраховане са имуществени интереси на Застрахования, свързани с отговорността за вреди, причинени на трети лица в резултат на грешка или пропуск, допуснати при изпълнение на практикуваната основна професия.

Според закона, всички професионалисти, чиято работа може да доведе до сериозен риск за околните, са длъжни да сключат полица, чрез която да покрият евентуални щети към трети лица: лекари и медицински персонал, строители, двокати,туроператори, застрахователни брокери, нотариуси, железопътни и авиокомпании. Лимитът на отговорност по застрахователната полица се договаря.

Най-популярните продукти са:

  • Професионална отговорност на лекари, стоматолози и медицински персонал
  • Професионална отговорност на строители и проектанти
  • Професионална отговорност на нотариуси – задължителна застраховка
  • Професионална отговорност на експерт-счетоводители и регистрирани одитори
  • Професионална отговорност на застрахователни брокери
  • Професионална отговорност на адвокати
  • Отговорност на Туроператора.-Застраховката е задължителна по българското законодателство - Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора. (приета с ПМС № 247 от 01.11.2002 г. , обн. ДВ бр. 106 от 12.11.2002 г.)

Застрахователят изплаща обезщетение за сумите, които застрахованият в качеството си на лицензиран туроператор дължи за причинени вреди на потребителя на туристически пътувания с обща цена вследствие неразплащане на туроператора със своите контрагенти, включително при неплатежоспособнист и несъстоятелност на туроператора през срока на застраховката (покритие на база застрахователно събитие). По застраховката се покриват и разходи за защита на застрахования, доколкото същите са направени със съгласието на застрахователя, а също и таксите и съдебните разноски, присъдени по делото за обезщетение - в размер до 10% от договорения лимит на отговорност