Селскостопански застраховки

Домашни животни

Застраховат се:

 • говеда и биволи, овце и кози на възраст над 3 месеца;
 • коне, катъри, мулета и магарета на възраст над 6 месеца;
 • свине за разплод над шест месеца и свине за угояване с живо тегло над 20 кг;
 • птици, отглеждани при интензивни условия;
 • племенни, елитни, декоративни и състезателни животни и птици;
 • кошери с пчели;
 • риба - отглеждана във водоеми за интензивно рибовъдство;
 • фазани, кеклици, пъдпъдъци и полезен дивеч - отглеждани във дивечоразвъдни стопанства.

Застраховката покрива щети при смърт или клане (убиване) на животните и птиците по необходимост, вследствие на:

 • пожар;
 • природни бедствия;
 • злополуки;
 • заразни, незаразни, паразитни и други болести.

По желание на застрахования се предлага допълнителна застрахователна закрила по рисковете: "загубване на разплодни и продуктивни качества" и "падане в пропаст за животни изкарвани на паша в планински и полупланински райони".

Застрахователната сума на животните се определя по фактурна или балансова стойност, или се договаря между страните, като се имат предвид индивидуалните качества на застрахованите обекти, условията на отглеждане и други.

Застраховката се сключва за срок от една година, а по желание на клиента и преценка на застрахователя може и за по - кратък срок но не по - малък от един месец.

Отговорността на Застрахователя започва от 00.00 часа, след деня в който е внесена премията (първа вноска), за щети вследствие: пожар, природни бедствия, злополуки и болестни усложнения след раждане, а за щети вследствие болести след изтичане на 15-дневен карантинен срок.

При подновяване на застраховката без прекъсване нов карантинен срок не тече.

За стимулиране на постоянните ни клиенти при подновяване на договорите,  се предоставят отстъпки , съгласно таблица за бонус според постигната квота на щета.