Здравно застраховане

ОБЕКТ НА ЗАСТРАХОВАНЕ

Обект на Медицинска застраховка са дееспособни български и чуждестранни граждани, с постоянен адрес в Република България. 
Медицинска застраховка се сключва за срок от 1 година. Срещу получаване на застрахователна премия се покриват рискове, произтичащи от заболяване или злополука, свързани с финансовото обезпечаване на застрахованите лица за ползваните от тях през срока на застрахователния договор определени здравни услуги и стоки. 
Ползването на здравните услуги може да се осъществи по два начина:

1.     Абонаментен принцип - може да бъде използван само в здравните заведения, с които застрахователя има сключени договори. При този принцип не се заплащат ползваните услуги от застрахованите лица. Застрахованите лица представят на лекаря - координатор валидна медицинска карта, на базата на която застрахователя заплаща ползваните здравни услуги.

2.     Възстановителен принцип – прилага се за всички останали случаи, при които застрахованото лице посещава здравни заведения извън списъка на застрахователя срещу представяне на фактура с касов бон, придружен от копия на медицинските прегледи/изследвания. Клиентите избират начина, по който желаят да ползват здравните услуги в съответствие с приложими условия. В рамките на договорените лимити всяка една извънболнична или болнична здравна услуга може да се ползва на абонаментен принцип или на принципа на възстановяване на разходите.

Извънболничната и болнична помощ се осъществяват в медицинските центрове, университетски болници и национални центрове, многопрофилни и специализирани лечебни заведения в град София и на територията на страната, в които работят най-добрите и авторитетни професионалисти в различните области на медицината.