Живот и злополука

Злополука

Предмет на застраховка:

Застраховката „Злополука” покрива събития, свързани с живота и здравето на Застраховния. Застраховатaтелната компания  изплаща на Застрахования или на посочено от него лице договорената в полицата застрахователна сума и/или обезщетение,  в случай на настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск.
Застраховката е валидна на територията на Р. България

Oбект на застраховане:

С индивидуални застраховки се застраховат здрави лица на възраст от 16 до 69 години. Възрастта на Застрахования се определя в цели години към началото на застраховката - по-малко от шест месеца не се взимат под внимание, а навършени шест или повече месеца се приемат за цяла година.

Не се застраховат:

 • лица със загубена работоспособност над 50 %;
 • малолетни лица или лица, с висок риск от смърт, вследствие на злополука.

Покрити рискове

Основни рискове:

 • смърт вследствие злополука;
 • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука.

Допълнителни рискове:

 • временна загуба на работоспособност вследствие злополука
 • временна загуба на работоспособност вследствие общо заболяване
 • трайна загуба на работоспособност вследствие професионално заболяване
 • репатриране вследствие злополука;
 • репатриране вследствие акутно заболяване;
 • медицински разноски вследствие злополука;
 • медицински разноски вследствие акутно заболяване;
 • разходи за диагностициране на особено тежко заболяване;
 • дневни пари за болничен престой.
 • спасителни разноски;

Злополука на учащи

Обект на застраховане

Застраховката „Злополука на учащи” е доброволна и е предназначена за учащи и персонала (учители и обслужващ персонал) на учебните заведения, и децата и персонала в детски градини и ясли.

Териториална валидност

Застраховката е валидна както на територията на учебното заведение, така и извън него и покрива събития, настъпили със застрахованите деца и техните учители вследствие на злополука или акутно заболяване.

Покрити рискове

 • смърт вследствие злополука;
 • трайна загуба на работоспособност вследствие злополука;
 • временна загуба на работоспособност вследствие злополука над 10 дни;
 • медицински разноски вследствие злополука.
 • гражданска отговорност на застрахования за причинени телесни увреждания на трети лица или нанесени щети на учебното заведение.
 • временна загуба на работоспособност вследствие акутно заболяване над 20 дни;
 • медицински разноски вследствие акутно заболяване над 20 дни.

Застрахователна сума

Цената на застраховката е в зависимост от включените рискове и размера на застрахователната сума.

Туристическа застраховка

Обект на застраховане

Най-често по Общите условия на различните застрахователни компании се сключват индивидуални или групови застраховки на български граждани  при пътувания и  почивки на територията на Република България.

Застраховката се предлага за всички лица на възраст до 69 години и може да се сключи при пътувания на семейства, туристически дружества, организирани екскурзии, също така за всички деца, участници в детски лагери, екскурзии или екскурзионни летувания.

Покрити рискове

Покрити рискове по тази застраховка са:

 • смърт
 • трайна и временна загуба на работоспособност вследствие злополука
 • медицински разноски и репатриране вследствие злополука и акутно заболяване

Застрахователно обезщетение

При настъпване на застрахователно събитие на пострадалото лице се изплаща обезщетение както за претърпените вреди, така и за разходите, свързани с лечението.

Туристическа застраховка се сключва при условията на осигурен асистанс за територията на Република България. Чрез асистанс се осигурява надежден 24-часов спешен център и денонощна безплатна телефонна линия. При настъпване на застрахователно събитие застрахованите ползват безплатно услугите на лекари, медицински центрове и болници във всички морски и планински курорти, както и във всички големи градове в цялата страна.